Check beschikbaarheid

Financiele en Fiscale informatie Recreatiewoning

Fiscaliteit
Onderstaand volgt een globaal overzicht van de fiscale aspecten voor de koper van een
Recreatiechalet ( hierna: vakantiechalet ) op Recreatiepark De Thijmse Berg in Rhenen.
Kopers wordt aangeraden ter beoordeling van hun individuele situatie hun eigen fiscale
adviseur te raadplegen. Daarnaast kunt u bij onderstaande partijen uitstekend terecht
voor zowel u financiële als fiscale advies:

Van Heugten & Dekker Belastingadviseurs BV
Plesmanstraat 62
3905 KZ Veenendaal

Fiscale opinie aankoop en gebruik vakantiechalet
Hierna gaan wij verder in op de fiscale consequenties bij de aankoop van een vakantiechalet.
Hierbij merken wij op dat de kwalificatie van een chalet als roerende dan wel onroerende zaak, voor de omzetbelasting en overdrachtsbelasting verschillend kan zijn.

Omzetbelasting
Voor de omzetbelasting is een chalet als roerende zaak aan te merken als het chalet
gemakkelijk is te demonteren of te verplaatsen. Wij zijn er vanuit gegaan dat eerst de grond
wordt aangekocht en dat daarna het chalet los wordt gekocht en op de grond wordt geplaatst.
Het chalet wordt voor de omzetbelasting aangemerkt als roerende zaak, omdat deze
gemakkelijk te verplaatsen is. De aankoop van het chalet is derhalve belast met 21%
omzetbelasting.

Overdrachtsbelasting
Over de aankoop van de grond is overdrachtsbelasting verschuldigd. Verder geldt voor de
overdrachtsbelasting dat, indien het chalet naar aard en inrichting bestemd is om langdurig op
dezelfde plaats te blijven bestaan, het chalet dusdanig met de grond verbonden is dat sprake is
van een onroerende zaak. Indien geen duurzame plaatsing is beoogd, kan sprake zijn van een
roerende zaak. Afhankelijk van de kwalificatie als roerend dan wel onroerend van het chalet is
bij toekomstige verkoop van het chalet wel (bij onroerend) of geen (bij roerend)
overdrachtsbelasting verschuldigd.
Hieronder wordt nader ingegaan op de inkomstenbelasting- en omzetbelastingaspecten van de
aankoop en gebruik van een vakantiechalet door een natuurlijk persoon, die:
1. het vakantiechalet volledig zelf gaat gebruiken
2. Het vakantiechalet deels zelf gaat gebruiken en deels verhuurd.
3. Het vakantiechalet volledig verhuurd
Voor de eventuele verhuur zal gebruik worden gemaakt van de diensten van de beheerder van
het betreffende vakantiepark in dit geval De Thijmse Berg in Rhenen.

Omzetbelasting
Aankoop vakantiechalet voor volledig eigen gebruik (geen verhuur)
Wanneer het chalet volledig voor eigen gebruik is bestemd, is geen sprake van
ondernemerschap voor de omzetbelasting. De levering van het vakantiechalet die als roerende
zaak kan worden aangemerkt is belast met 21% omzetbelasting. Deze omzetbelasting kan de
koper niet bij de Belastingdienst terugvragen, nu de koper niet als ondernemer voor de
omzetbelasting wordt aangemerkt.

Aankoop vakantiechalet voor eigen gebruik en verhuur
De levering van het chalet is belast met 21% omzetbelasting. Deze omzetbelasting kan –
evenals de omzetbelasting op de exploitatiekosten (zoals energiekosten) eerst volledig worden
teruggevraagd bij de Belastingdienst door middel van indiening van een aangifte
omzetbelasting. Voorwaarde is dat de koper het chalet belast aan gasten (voor kort verblijf)
verhuurt. Om als ondernemer voor de omzetbelasting te kwalificeren, moet men het chalet
zelfstandig bedrijfsmatig exploiteren. De belastingdienst heeft in het verleden goedgekeurd
dat hiervan sprake is bij een verhuur aan derden voor minimaal 140 dagen per jaar. (website
www.belastingdienst.nl). Ook indien men het voornemen heeft het chalet bedrijfsmatig te
exploiteren, kan men al als ondernemer voor de BTW worden aangemerkt. De recreatieve
verhuur (kort) van een chalet is onderworpen aan het verlaagde 6%-tarief.
Wanneer het chalet ook voor privé doeleinden wordt gebruikt, moet een deel van de in aftrek
gebrachte omzetbelasting weer worden afgedragen.. Bij roerende zaken zoals het chalet wordt
deze correctie gemaakt voor een periode van 5 jaren: het jaar van investering en de daarop
volgende 4 jaren. Elk jaar moet 1/5e deel van de gecorrigeerde voorbelasting voor het
werkelijke privégebruik (let op dit betreft daadwerkelijk gebruik en geen tijdelijke leegstand)
in dat jaar worden toegerekend en afgedragen. Tevens moet een dergelijke correctie worden
gemaakt voor de jaarlijkse omzetbelasting (bijvoorbeeld onderhouds- en energiekosten) die
aan het privé gebruik is toe te reken. Tenslotte, de verkoop van het chalet tijdens de
herzieningsperiode van 5 jaren kan een correctie van de reeds verrekende voorbelasting
veroorzaken, indien bij verkoop geen omzetbelasting in rekening wordt gebracht over de
verkoopprijs.

Aankoop chalet voor uitsluitend verhuur
De levering van het chalet is belast met 21% omzetbelasting. Indien men het chalet uitsluitend
gaat verhuren (voor kort verblijf), dient de verhuurder 6% omzetbelasting in de huurprijs op te
nemen en kan alle voorbelasting worden teruggevorderd. De 140-dagen eis (zie hiervoor) en
de correctie in verband met het privégebruik zijn dan uiteraard niet meer van toepassing.
Ondernemerschap voor de omzetbelasting
Wanneer sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting (zie hiervoor), dient u zich
bij de Belastingdienst aan te melden (zie: www.belastingdienst.nl). Vervolgens zal de
belastingdienst een btw-identificatienummer en aangiften omzetbelasting uitreiken. In de
meeste gevallen zal sprake zijn van een kwartaalaangifte.
In de aangifte omzetbelasting dienen ten aanzien van het chalet de volgende posten te worden
ingevuld:
- 1b; het bedrag waarover omzetbelasting is berekend aan de huurders en het bedrag van in
rekening gebrachte omzetbelasting;
- 5b; Het bedrag van de aftrekbare omzetbelasting (BTW op aankoop chalet, energiekosten
etc.)
Let wel, om BTW aftrek te kunnen realiseren dient sprake te zijn van een correcte BTW
factuur. Over het algemeen kwalificeren kassabonnen niet als correcte BTW facturen. Voor
meer informatie over correcte BTW facturen verwijzen wij naar www.belastingdienst.nl.
Kleine Ondernemersregeling (KOR)
Wat betreft de omzetbelasting willen wij nog opmerken dat bij de verhuur van het chalet de
kleine ondernemersregeling (afgekort: KOR) van toepassing kan zijn. Alleen natuurlijke
personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen zoals VOF of maatschap
kunnen gebruik maken van de KOR. De KOR houdt in dat een omzetbelasting ondernemer,
die op jaarbasis niet meer dan € 1.883 (aftrek van de voorbelasting) aan BTW verschuldigd
is, een belastingvermindering kan krijgen voor maximaal het saldo. Deze vermindering wordt
als volgt berekend:
- bedraagt de per saldo verschuldigde omzetbelasting minder dan € 1.345 dan hoeft men in het
geheel niets af te dragen aan de Belastingdienst;
- bedraagt de per saldo verschuldigde omzetbelasting minimaal € 1.345 doch maximaal
€ 1.883 dan is de vermindering 2,5 maal het verschil tussen € 1.883 en het af te dragen
bedrag.
Het bedrag van de aldus vastgestelde belastingvermindering moet bij rubriek 5d van het
aangiftebiljet worden ingevuld. Wanneer achteraf blijkt dat het bedrag van de KOR wordt
overschreden in een kalenderjaar, dan zal de reeds genoten belastingvermindering moeten
worden terugbetaald.
Een ondernemer voor de omzetbelasting de KOR toepast kan tevens op verzoek ontheven
worden van zijn administratieve verplichtingen.
Meer informatie over de KOR kan worden gevonden op www.belastingdienst.nl.
Inkomstenbelasting
Voor de inkomstenbelasting is het chalet na plaatsing aan te merken als onroerende zaak. Het
chalet zal normaal gesproken in Box III worden belast en in uitzonderingsgevallen in Box I.
Hierna gaan wij op beide in.

Box III
Het bezit van een vakantiechalet wordt voor de inkomstenbelasting in beginsel belast in box
3. Belangrijk hierbij is dat het chalet niet als hoofdverblijf wordt gebruikt en dat het chalet op
‘normale wijze’ wordt beheerd. De huuropbrengsten zijn dan belast in box III.
Op ‘normale wijze’ beheren houdt in dat bij in bezit hebben van meerdere chalets - naast het
innen van de huur - niet te veel arbeidsintensieve werkzaamheden (onderhoud, etc.) door de
verhuurder zelf worden verrichten. Wanneer dit wel gebeurd dan kan de belastingdienst het
standpunt innemen, dat zowel de huuropbrengsten minus kosten als de toekomstige
waardeveranderingen van het chalet progressief belast worden in box 1 (maximaal 52%). Een
afschrijving op het chalet kan dan wel in aanmerking worden genomen.
Voor box III wordt de koper belast over zijn/haar totale vermogen in box 3 (bezittingen minus
schulden). Hierover moet jaarlijks vermogens-rendementsheffing betaald worden, indien dit
vermogen meer bedraagt dan de wettelijke vrijstelling. In 2017 geldt een vrijstelling van €
25.000,- per persoon; voor partners bedraagt de vrijstelling derhalve € 50.000,- . De belasting
van de vermogensrendementsheffing bedraagt 30% over een fictief rendement. Dit fictieve
rendement wordt bepaald op basis van de volgende tabel:
 
Vermogen Fictief rendement
Euro 0 – Euro 100.000 2,9%
Euro 100.001 – Euro 1.000.000 4,7%
Vanaf Euro 1.000.001 5,5%
Box I
Het is onder omstandigheden ook mogelijk om het chalet als eigen woning in Box 1 aan te
merken. Belangrijke voorwaarden daarvoor zijn:
• Het chalet (de belastingwet spreekt over woonwagen) moet duurzaam aan de plaats zijn
gebonden (aangesloten op het gasnet, waterleiding, elektranet en riolering).
• Het chalet staat de eigenaar ter beschikking (geen verhuur), waarbij geen onderscheid is
gemaakt hoeveel tijd de persoon in het chalet dient te verblijven. Voorts heeft Hof ’s-
Gravenhage bepaald dat een recreatiewoning ook als eigen woning kan worden
aangemerkt, ondanks dat geen woonbestemming van toepassing is.
• De waarde veranderingen van het chalet moeten de eigenaar aangaan
Uiteraard is wanneer sprake is van een eigen woning ook de mogelijkheid om eventuele
rentelasten samenhangend met de financiering af te trekken van uw Box I inkomen
Indien gewenst hebben wij achterliggende correspondentie met de belastingdienst hierover
beschikbaar. U kunt deze informatie opvragen bij:

Van Heugten & Dekker Belastingadviseurs BV
Plesmanstraat 62
3905 KZ Veenendaal

Bovenstaande informatie is zeer algemeen van aard en kan om die reden niet gezien
worden als individueel advies. Raadpleeg uw belastingadviseur indien u informatie wilt
over uw individuele situatie.
Onder voorbehoud van wettelijke aanpassingen (september 2016). Dit is de laatste stand
van zaken op basis van het ingediende belastingplan. Uiteindelijk kan dit nog wijzigen in
de Parlementaire behandeling.